Výpůjční podmínky

 

Smluvní strany:

Pronajímatel: Marie Fišarová, Hříšice 38, 38001 Dačice, IČO: 04246411, zaregistrována u Městského úřadu Dačice pod spisovou značkou 3303/02/15/702

Nájemce: Jméno a Příjmení:           , Bydliště:             , číslo OP:              , číslo druhého dokladu:             , telefon:        ,

1.    Předmětem nájmu je koloběžka s příslušenstvím (zvonek, přední blatník, stojánek, košík na láhev, LED osvětlení) + volitelné doplňky.

2.    Účelem nájmu je užívání zapůjčeného předmětu předmětu nájmu dle Provozního řádu půjčovny.

3.    Nájemné je splatné při podpisu nájemní smlouvy v hotovosti včetně vratné zálohy ve výši 1000,- Kč za každou koloběžku.

4. Nájemce přebírá odpovědnost za škodu na předmětu nájmu, včetně škody způsobené osobami, jimž nájemce umožní užívání předmětu nájmu a třetími osobami nebo vyšší mocí v době nájmu. Za škodu odpovídá nájemce, jako by škodu způsobil sám.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že užívání předmětu je pouze na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost na jakoukoliv majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou třetím osobám, za škodu na majetku nájemce a uživatelů, ani za újmu na zdraví nájemce a uživatelů a to po celou dobu nájmu. Odpovědnost za takto způsobenou škodu přebírá nájemce, což stvrzuje svým podpisem.

6. Nájemce přebírá odpovědnost za nezletilé osoby užívající předmět nájmu a zavazuje se nepřetržitě dohlížet na dodržování Provozního řádu půjčovny a právních předpisů. Nájemce je povinen zajistit seznámení osob užívajících předmět nájmu s nájemní smlouvou a provozním řádem půjčovny, povinnostmi stanovenými právními předpisy a že budou seznámeni s principy ovládání koloběžky a správnou technikou jízdy.

7.    Pronajímatel seznámí nájemce s ovládáním koloběžky.

8.    Cyklistická přilba je zapůjčena dětem do 18-ti let zdarma. V ostatních případech bude účtována částka 20,- Kč / ks po celou dobu nájmu koloběžky. Při ztrátě či poškození bude účtován poplatek 300,- Kč.

9.    Při ztrátě nebo poškození zámku účtujeme poplatek 100,- Kč.

10.    Při ztrátě nebo poškození stojánku účtujeme poplatek 200,- Kč.

11.  Při ztrátě nebo poškození osvětlení účtujeme poplatek 100,- Kč.

12.    Při ztrátě nebo poškození servisního setu + pumpičky účtujeme poplatek 200,- Kč. Za zapůjčení účtujeme částku 20,- Kč / servisní set + pumpička po celou dobu zapůjčení koloběžky.

13.    Za každou započatou hodinu prodlení s vrácením koloběžky nad sjednanou dobu v nájemní smlouvě účtujeme 100,- Kč, pokud nebude sjednáno jinak.

14.    Jako náhradu za ztrátu nebo zničení koloběžky účtujeme její plnou cenu. Cena koloběžek Hill a Tour je od 8000,- Kč do 10000,- Kč. Cena koloběžky Kid Maxi 2 je 3500,- Kč. Při poškození bude cena opravy účtována nájemci.